Mạng xã hội:

Tìm kiếm:

TIN TỨC

Hỗ trợ trực tuyến
 • Ẩn chữ Power by ecshop chạy lòng vòng ở cuối trang

  ECHULA / 27-12-2012

  Bước 1:
  Mở file /themes/default/library/page_footer.lbi và xóa đoạn code:

  {foreach from=$lang.p_y item=pv}{$pv}{/foreach}{$licensed}

  Bước 2:
  Mở file js/common.js và xóa đoạn code:

  onload = function()
  {
  var link_arr = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(65));
  var link_str;
  var link_text;
  var regg, cc;
  var rmd, rmd_s, rmd_e, link_eorr = 0;
  var e = new Array(97, 98, 99,
  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
  110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
  120, 121, 122
  );
  try
  {
  for(var i = 0; i < link_arr.length; i++)
  {
  link_str = link_arr[i].href;
  if (link_str.indexOf(String.fromCharCode(e[22], 119, 119, 46, e[4], 99, e[18], e[7], e[14],
  e[15], 46, 99, 111, e[12])) != -1)
  {
  if ((link_text = link_arr[i].innerText) == undefined)
  {
  throw "noIE";
  }
  regg = new RegExp(String.fromCharCode(80, 111, 119, 101, 114, 101, 100, 46, 42, 98, 121, 46, 42, 69, 67, 83, e[7], e[14], e[15]));
  if ((cc = regg.exec(link_text)) != null)
  {
  if (link_arr[i].offsetHeight == 0)
  {
  break;
  }
  link_eorr = 1;
  break;
  }
  }
  else
  {
  link_eorr = link_eorr ? 0 : link_eorr;
  continue;
  }
  }
  } // IE
  catch(exc)
  {
  for(var i = 0; i < link_arr.length; i++)
  {
  link_str = link_arr[i].href;
  if (link_str.indexOf(String.fromCharCode(e[22], 119, 119, 46, e[4], 99, 115, 104, e[14],
  e[15], 46, 99, 111, e[12])) != -1)
  {
  link_text = link_arr[i].textContent;
  regg = new RegExp(String.fromCharCode(80, 111, 119, 101, 114, 101, 100, 46, 42, 98, 121, 46, 42, 69, 67, 83, e[7], e[14], e[15]));
  if ((cc = regg.exec(link_text)) != null)
  {
  if (link_arr[i].offsetHeight == 0)
  {
  break;
  }
  link_eorr = 1;
  break;
  }
  }
  else
  {
  link_eorr = link_eorr ? 0 : link_eorr;
  continue;
  }
  }
  } // FF
  try
  {
  rmd = Math.random();
  rmd_s = Math.floor(rmd * 10);
  if (link_eorr != 1)
  {
  rmd_e = i - rmd_s;
  link_arr[rmd_e].href = String.fromCharCode(104, 116, 116, 112, 58, 47, 47, 119, 119, 119,46,
  101, 99, 115, 104, 111, 112, 46, 99, 111, 109);
  link_arr[rmd_e].innerHTML = String.fromCharCode(
  80, 111, 119, 101, 114, 101, 100,38, 110, 98, 115, 112, 59, 98,
  121,38, 110, 98, 115, 112, 59,60, 115, 116, 114, 111, 110, 103,
  62, 60,115, 112, 97, 110, 32, 115, 116, 121,108,101, 61, 34, 99,
  111, 108, 111, 114, 58, 32, 35, 51, 51, 54, 54, 70, 70, 34, 62,
  69, 67, 83, 104, 111, 112, 60, 47, 115, 112, 97, 110, 62,60, 47,
  115, 116, 114, 111, 110, 103, 62);
  }
  }
  catch(ex)
  {
  }
  }
  Chúc các bạn thành công
  Tin mới hơn:
  Sửa lỗi khi ecshop chạy trên php 5.3 hoặc 5.4
  Fix lỗi không hiện khung soạn thảo trong admin của Ecshop
  Fix lỗi không load được ngôn ngữ (languages//common.php)


  Thủ dầu một, Bình Dương

  Tel: 0988 569 505 - 0908250094

  E-mail: nguyenhuy86@gmail.com